Home

Krátke objednávacie lehoty, do 24 hodín

Objednaným zákazníkom garantujeme príjem vozidla bez čakania.

Ponúkame:

Kontrolu originality vozidiel v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. ,formou nedeštruktívneho skúmania motorových vozidiel za účelom zistenia stôp neoprávneného zásahu do konštrukcie vozidiel (pozmeňovanie identifikátorov vozidiel ) v stanici KO.

Komu slúži kontrola originality?

  • jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia

  • odhlásenie vozidla na export

  • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený

  • zmenu farby, alebo farebného vyhotovenia vozidla

  • neprihlásenie vozidla do 30 dní od odhlásenia z evidencie

  • opätovné schválenie vozidla

  • po prestavbe vozidla

  • kupujúcemu – eliminuje riziko zakúpenia zmanipulovaného vozidla

  • predávajúcemu – bezproblémový predaj, maximálna predajná cena

Aké doklady treba predložiť?

Vozidlo evidované v SR:
· Osvedčenie o evidenciii vozidla „OEV“, v prípade že vozidlo má vydaný technický
preukaz „TP“ treba predložiť TP aj OEV
· Občianský preukaz objednávateľa, majiteľa vozidla , v prípade firmy údaje firmy

Individuálne dovezené vozidlo:

1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii,
Pokiaľ sú na vozidle zásahy do konštrukčných častí vozidla alebo boli na vozidle
vykonávané opravy väčšieho rozsahu, je nutné, aby objednávateľ KO predložil doklady
potvrdzujúce ich pôvod (faktúra, súpis opravovaných položiek alebo iné zdokumentovanie zásahov a opráv).

Stručne o kontrole originality – KO

Kúpa ojazdeného automobilu predstavuje pre zákazníka vždy riziko. Nikdy totiž nevie, kto
bol predchádzajúcim majiteľom vozidla. Hrozí mu teda, že ak bolo auto ukradnuté, polícia
mu ho zabaví a on o svoju investíciu príde. Na aute môže byť zmenené výrobné číslo, alebo
môžu byť sfalšované doklady, takže na prvý pohľad môže vyzerať všetko v poriadku.
Podľa odhadov jazdí na Slovensku približne stotisíc automobilov s nelegálnym pôvodom. Po kúpe, niekedy i po uplynutí dlhšieho času, teda môže nový majiteľ auta zažiť nepríjemné prekvapenie.
Cieľom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť.

Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO.
Odborný posudok má 15-dňovú administratívnu platnosť.